Contact Us

Address: No.8 Tianshui Middle Road, Lanzhou City, Gansu Province, China

Postcode: 730000

E-mail : rsta@lzb.ac.cn

Contact editors: Huang Xinyu Ma Hanqing Yang Xiaomei

Telephone: 086-931 8272180

Fax :086-0931 8275743; 086-931 8277790


Pubdate: 2018-11-28    Viewed: 12146