Extracting Urban Land-use on the TM Imagery
PENG Guang-xiong, XU Bing, SHEN Wei, LI Jing
Remote Sensing Technology and Application . 2006, (1): 31 -36 .  DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2006.1.31