Evaluation of Ecological Environment Quality in Fujian Province Based on Remote Sensing and GIS Techniques
LI Hong-yi, SHI Zhou, GUO Ya-dong, SHA Jin-ming
Remote Sensing Technology and Application . 2006, (1): 49 -54 .  DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2006.1.49